Selecteer de taal

BVK Prijs

Sedert enkele jaren stelt de BVK een academische prijs ter beschikking om persoonlijke of groepswerken aan te moedigen of te belonen die een belangrijke bijdrage leveren tot de studie van aangelegenheden die betrekking hebben op het krediet aan particulieren.

Op 30.01.2014 werd, naar aanleiding van de jaarlijkse conferentielunch van de beroepsvereniging, de BVK-prijs 2013 ten bedrage van 1.250 EUR uitgereikt aan de Heren Sven Damen en Erik Buyst (KU Leuven) voor hun paper over “The Myopic Choice between Fixed and Adjustable Rate Mortgages in Flanders.” Daaruit blijkt onder meer dat ontleners met een lager dan gemiddeld inkomen een hypothecair krediet nemen met variabele interestvoet indien ze financiële beperkingen hebben waardoor ze moeten lenen met een hogere quotiteit. Deze financiële beperking zorgt er tevens voor dat ze moeten lenen met een langere looptijd, zodat de risicopremie van de vaste rentevoet voor hen te duur wordt en ze worden blootgesteld aan mogelijke intrestschokken over de gehele looptijd. Deze bevindingen duiden op suboptimale hypotheekkeuzes bij een groep van relatief lagere inkomens.

 

Reglement

Artikel 1.

De B.V.K. beoogt met haar academische prijs jaarlijks persoonlijke of groepswerken aan te moedigen of te belonen die een belangrijke bijdrage leveren tot de studie van aangelegenheden die betrekking hebben op het krediet aan particulieren :

  • het consumentenkrediet in de meest ruime zin van het woord (verkoop op afbetaling, lening op afbetaling, financieringshuur, kredietopening, met inbegrip van kredieten per kaart, revolvingkredieten, enz.);
  • het hypothecaire krediet.

Kandidaten voor deze prijs kunnen, indien twijfel bestaat over het belang van het door hen gekozen of in overweging genomen onderwerp, daartoe voorafgaandelijk met de B.V.K. contact opnemen.

Artikel 2.

Indien de kwaliteit van de ingediende werken dit rechtvaardigt, kunnen per taalrol jaarlijks twee prijzen worden toegekend, namelijk : 

  • 1ste prijs : 1.250 euro
  • 2de prijs : 750 euro

Artikel 3.

Enkel studenten van een Belgische universiteit of dito instelling voor hoger onderwijs van het lange type, evenals personen die ten hoogste vijf jaar geleden aan een van die universiteiten of instellingen zijn afgestudeerd, komen voor de prijzen in aanmerking.

Artikel 4.

Er mogen ook licentiaats-, masters- en doctoraatsverhandelingen worden ingediend.  De ingediende werken dienen minimum 35.000 woorden te omvatten.

Artikel 5.

De werken dienen vóór 15 september op het secretariaat van de B.V.K. toe te komen. De na deze datum ingestuurde werken zullen voor de prijs van het daaropvolgende jaar in aanmerking genomen worden.

Artikel 6.

De Raad van Bestuur van de B.V.K. of de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen personen beslissen soeverein over het al dan niet toekennen van de prijs.  Deze beslissingen zijn onherroepelijk.