Selecteer de taal

Guidelines

Guidelines FOD Economie inzake kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument in het kader van de toekenning van een consumentenkrediet

Voor het eerst sinds lang gaan de cijfers betreffende de wanbetalingen sinds 2017 in dalende lijn en blijkt daarnaast onder meer uit het statistisch verslag van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België dat meer recente kredieten, indien ze toch een achterstand vertonen, sneller opnieuw worden aangezuiverd.

Het is in die context dan ook verrassend te moeten vaststellen dat de FOD Economie, zonder de resultaten van een Europese initiatief ter zake af te wachten, op eigen initiatief guidelines heeft uitgewerkt en gepubliceerd met betrekking tot de kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument in het kader van de toekenning van een consumentenkrediet. Verrassend, omdat de wet immers nu reeds tal van verplichtingen voorziet om te zorgen voor een correcte en relevante kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument. De bescherming van de kredietnemer en een accurate analyse van zijn situatie staan immers in de wet reeds centraal.

Onder meer via onze Gedragscode met “Tien principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken” (https://www.upc-bvk.be/fr/upc-bvk/codes-of-conduct) pleit onze beroepsvereniging al jaren voor verantwoorde kredietverlening. Met succes.

De Minister van Economie heeft samen met de FOD Economie de betrokken guidelines uitgewerkt waarin een algemeen referentiekader wordt beschreven van hoe de wettelijke voorschriften kunnen worden toegepast door kredietgevers als kredietbemiddelaars. Deze guidelines zijn op 30 oktober 2018 gepubliceerd op de website van de FOD Economie. Hierna de link met de tekst : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Guidelines-kredietwaardigheid-consumentenkrediet.pdf 

De betrokken guidelines van de FOD Economie, die een aantal elementen regelen inzake de praktische uitvoering en toepassing van de wet door alle betrokken partijen, dienen uiteraard in lijn te zijn met de wetgeving. Guidelines kunnen inderdaad een interpretatie van de wet vormen met als bedoeling misverstanden te vermijden, maar ze zijn geen wetgeving op zich en kunnen er dan ook niet van afwijken of bijkomende verplichtingen opleggen. De basis voor verantwoorde kredietverlening, het uitgangspunt van de leden van de BVK, blijft onder meer de volledige en correcte informatie die de consument aan de kredietgever moet verstrekken.

Een uitgebreide analyse van de guidelines door een extern deskundige heeft alleszins aangetoond dat deze guidelines op verschillende vlakken onnodig verder gaan dan de wetgeving en er soms zelfs mee in strijd zijn. Er mag daarbij niet vergeten worden dat de wet een omzetting is van een richtlijn met maximale harmonisatie. De Belgische wetgeving gaat o.i. in sommige bepalingen al verder dan de richtlijn. De Guidelines gaan nog een stapje verder. Onze sector zal dit dan ook van nabij blijven opvolgen en nagaan in welke mate de FOD Economie zich bij de uitoefening van zijn controlebevoegdheid hierop zal baseren. Waar nodig kan dan actie worden ondernomen door de leden, indien met de steun van de BVK. Hierna de link met de tekst.