Selecteer de taal

Tegen welke prijs ?

Hoeveel kost een krediet ?

krediet07Het consumentenkrediet is, net als iedere andere dienstverlening, en enkele zeldzame uitzonderingen niet te na gesproken, een dienst waarvoor betaald moet worden.

Met het oog op de bescherming van de consument en een grotere transparantie van de markt, is in de wet een eenvormige methode vastgelegd voor de berekening van de kostprijs van alle vormen van consumentenkrediet : het JKP of het jaarlijks kostenpercentage.

Dit kostenpercentage heeft als voordeel dat een vergelijking kan worden gemaakt tussen alle financiële instellingen die een zelfde krediet aanbieden. Het is dus een erg nuttig middel om de reële kosten van verschillende kredieten met elkaar te vergelijken. In het kostenpercentage wordt rekening gehouden met alle bijzonderheden van het krediet : de snelheid waarmee het kapitaal wordt terugbetaald, de betaling van de interesten en de berekening van de eventuele kosten verbonden aan de toekenning en/of het beheer van het krediet (bijvoorbeeld de dossierkosten). Er kan dus geen sprake zijn van de betaling van bijkomende kosten, aan wie dan ook.

Een duidelijkere en minder ingewikkelde aanduiding dan het JKP vormen de 'totale kosten van het krediet'. Die totale kosten moeten in de consumentenkredietovereenkomsten worden vermeld. Zij vormen het verschil tussen het totale bedrag dat je zal moeten terugbetalen (kapitaal + interesten en kosten) en de ontleende som. Met die informatie kan je op eenvoudige wijze nagaan hoeveel het voorgestelde krediet je tot op de eurocent na zal kosten.

Het in de overeenkomst opgenomen kostenpercentage blijft in principe ongewijzigd tijdens de volledige duur van het krediet, behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen, waarin er aan jou specifieke informatie worden meegedeeld.

Tot slot is het nuttig om weten dat de wet maximale kostenpercentages (JKP) zijn bepaald die de kredietgevers niet mogen overschrijden en waarboven het verboden is krediet te verstrekken. Die kostenpercentages worden periodiek herzien op basis van de evolutie van de geldmarkt.

Wanneer je verschillende aanbiedingen vergelijkt, hou dan bij de beoordeling van de kostprijs van het krediet rekening met alle elementen (aankoopprijs, ontleend bedrag, JKP, maandtermijnen...).

Onderstaande tabel bevatten de maximale JKP's die momenteel van kracht zijn.

Bedragen Leningen/verkopen op afbetaling Kredietopeningen met kaart  Kredietopeningen zonder kaart  Financieringshuur
Tot 1.250 € 21,50 % 18,00 % 14,00 % 15,50 %
Meer dan 1.250 € tot 5.000 € 16,00 % 16,00 % 13,00 % 12,00 %
Meer dan 5.000 € 13,00 % 15,00 % 13,00 % 11,00 %

De totale kosten van het krediet hangen dus af van het soort krediet, het kostenpercentage en het ontleende bedrag.

Wat met de kostprijs van verzekeringen die eventueel aan het krediet zijn gekoppeld ?Het kan erg nuttig zijn bij een consumentenkrediet een verzekering af te sluiten om je tegen onvoorziene gebeurtenissen (overlijden, ongeval, ziekte, werkloosheid...) in te dekken.
De kredietgever mag je echter niet verplichten een dergelijke verzekering te nemen bij een door hem aangeduide instelling !Er bestaan op de markt verschillende soorten verzekeringen :

  • een schuldsaldoverzekering is de verzekeringsvorm die het vaakst bij een consumentenkrediet wordt afgesloten. In geval van overlijden dekt zij, overeenkomstig de afgesloten verzekeringsformule, de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het krediet.
  • bij een verzekering tegen ziekte en/of invaliditeit wordt de terugbetaling van het betrokken krediet overgenomen vanaf het ogenblik waarop dat de verzekerde officieel als ziek en/of invalide is erkend. De terugbetalingen van de verzekering stoppen zodra de ziektetoestand of de invaliditeit ophoudt te bestaan.
  • bij een verzekering tegen werkloosheid neemt de afbetalingen overgenomen zodra de toestand van de verzekerde overeenstemt met de door de verzekering bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld ten minste 60 dagen werkloosheid).

Een goede raad : laat je, alvorens een verzekering af te sluiten, goed informeren over hetgeen de verzekering dekt. Geef op correcte wijze alle persoonlijke inlichtingen die worden gevraagd.