Selecteer de taal

Krediet, voor wie ?

Je plan is volledig uitgewerkt, het beheer van je budget geanalyseerd en je hebt besloten een krediet aan te vragen ? Iedereen aan wie het recht op krediet wettelijk gezien niet ontzegd is (minderjarigen, handelingsonbekwaam verklaarden, ...), kan een krediet aanvragen en krijgen bij een bank of een andere erkende kredietgever, indien hij aan de door de kredietgever gestelde voorwaarden voldoet.

De behandeling van de kredietaanvragen

Het sleutelelement bij de toekenning van een krediet is het bepalen van de solvabiliteit en terugbetalingsmogelijkheden. De kredietgever of de kredietbemiddelaar zal nauwkeurige inlichtingen vragen en op die vragen moet je duidelijk en volledig antwoorden, anders kan je aansprakelijk worden gesteld. Je draagt verantwoordelijkheid voor de verstrekte inlichtingen. Onjuiste of onvolledige verklaringen vallen onder je aansprakelijkheid.

De kredietgever zal bovendien je situatie nagaan in zijn interne bestanden, maar ook bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, waarin alle in België verstrekte consumentenkredieten (en hypothecaire kredieten) alsook de betalingsachterstand zijn opgetekend. Indien de kredietgever bij de raadpleging van de CKP merkt dat u een achterstallige betaling van meer dan 1.000 EUR hebt in het kader van een krediet, dan is hij verplicht om u een nieuw krediet te weigeren.

Na onderzoek van je dossier zal de bank of de financiële instelling het krediet al dan niet toestaan. Het krediet kan je worden geweigerd, indien ze van mening zijn dat het gevaar op niet-terugbetaling te groot is.
Even verduidelijken dat het feit dat je reeds een krediet hebt, of zelfs dat je reeds een krediet met betalingsachterstand hebt, niet noodzakelijk een verbod inhoudt om een nieuw krediet toe te staan. Het spreekt echter voor zich dat een dergelijke situatie de kredietgever tot grotere voorzichtigheid zal aanzetten.

In geval van weigering zal je worden ingelicht over het resultaat van de raadpleging van de Centrale en op de hoogte worden gebracht van de identiteit en het adres van degene die de geraadpleegde bestanden verwerkt. De wet geeft je immers het recht om aan de verantwoordelijke van het bestand te vragen om je de inlichtingen te verstrekken die hij over jou bezit.
Je hebt eveneens het recht om, indien nodig, te vragen dat die gegevens worden verbeterd of zelfs geschrapt (zie eveneens het gedeelte dat in hoofdstuk VIII van deze gids betreffende de bescherming van de consument in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Een weldoordachte keuze

krediet03Je moet goed nadenken alvorens een krediet aan te gaan, want je moet niet alleen het ontleende bedrag (het kapitaal) terugbetalen, maar je bent ook interesten verschuldigd.

Om u kans te bieden erover na te denken, is in de wet bepaald dat een kredietgever en een kredietbemiddelaar informatie moeten verstrekken die staat vermeld op het standaardformulier 'genormaliseerde Europese informatie inzake consumentenkrediet' met daarin de financiële gegevens van de voorgestelde kredietovereenkomsten, onder meer wat het bedrag, de looptijd, het JKP (jaarlijks kostenpercentage) en de terugbetalingsmodaliteiten betreft.

Een goede raad : alvorens een kredietovereenkomst te sluiten, vraag eerst het standaardformulier bij verschillende kredietgevers, en neem ze mee naar huis waar je de voorgestelde voorwaarden kunt vergelijken.

Schenk voldoende aandacht aan het bedrag dat je maandelijks zal moeten terugbetalen en vermijd dat de terugbetaling van het krediet je mogelijkheden te boven gaan.

In geval van niet-betaling zal de kredietinstelling de kredietovereenkomst kunnen beëindigen en de onmiddellijke terugbetaling van het verschuldigd blijvende saldo, vermeerderd met nalatigheidsinteresten en een forfaitaire schadevergoeding kunnen eisen.

Zodra de achterstand een bepaald niveau bereikt, zal dit bovendien aanleiding geven tot een vermelding in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België. Uiteraard kan het daardoor moeilijker worden om later nog een krediet te krijgen, of zelfs onmogelijk.